0 Kč

1.12.2018 - 184

Země a příroda je vaše prapodstata

Člověk je zodpovědný za rozumné využívání Země. Život na planetě Zemi by měl být vědomý, opatrný a posvátný. Země dává člověku k jeho životu ve fyzickém těle úplně všechno! Vztah k Zemi, který je naplněn láskou a bázní, rodí stejnou lásku. Matka Země podporuje člověka a pomáhá mu. Dává sílu nejen samotnému člověku, ale i celému národu. Člověk, který skutečně žije vědomě svůj život, chápe rozdíl mezi šťastným životem a životem plným bohatství. Člověk touží po různých věcech, ale „dusí“ ho celospolečenská karma, karma národa, generace a rodiny. Jestliže chce jedinec snížit negativní tlak, žít opravdu důstojný lidský život, je potřeba, aby začal nejdříve měnit sám sebe. Dále je nezbytné, aby u svých dětí posiloval pozitivní stránky a aby jej předával také svým vnukům. Co se týká úrovní, na nichž se nachází karma, můžeme hovořit o několika vrstvách karmy, které se ukládají vždy jedna na druhou. Největší vrstvou je karma celého lidstva. Tato karma je odpovědná za správný vývoj lidstva jako celku. Do této vrstvy můžeme zahrnout obchodní a finanční systém lidstva, dále systém kultury a politiky. Další vrstvu představuje karma Země a Národa. Následuje karma rodu, rodiny a konkrétního člověka.
Člověk, který žije v současnosti, sklízí plody celého lidstva v podobě změny klimatických podmínek a zhoršení ekologické situace. Zároveň také sklízí plody karmy dané země nebo národa, to znamená, že žije v určitých sociálních podmínkách, kde ho ovlivňují národní zvyky, které si osvojil. Tyto podmínky mohou prohlubovat, nebo zmírňovat následky karmy celého lidstva. Proto existují chudé země a národy, kde účinky následků karmy celého lidstva jsou podstatně výraznější. Okolí by tedy mělo člověku pomoci zjistit určité zvláštnosti jeho karmy, analyzovat je a následně zpracovat, okolí ho má tedy „naučit karmickou lekci“, pomoci mu duchovně dozrát a podpořit ho v dalším vývoji.

2.12.2018 - 185

Tajemství zdraví a správné karmy je v harmonii

Slovo karma znamená skutek. Proto je velmi důležité vědět, co člověka nutí k tomu, aby určitý skutek realizoval. Život v 3D realitě vesmír realizuje skrze člověka a podporuje ho v šesti životních projevech.
• Péče o vlastní život a zdraví - vytvoření příznivých podmínek v životě, materiální zajištění, citové uspokojení, péče o zdraví a dlouhý život.
• Péče o pokračování rodu: pohlavní vztahy, péče o potomky, péče o rodiče, přátelství.
• Vůdčí postavení, životní vítězství a úspěchy.
• Svoboda a nezávislost
• Spravedlnost (spravedlivě žít).
• Tvorba a originální sebevyjádření.
Uvedených šest projevů je vytvářeno v mimovědomé formě života člověka příslušnými strukturami, které se projevují různým způsobem. Charakteristickou vlastností člověka je, že se přiklání k několika pohnutkám, obvykle k těm, jejichž účinky jsou pro něj nejsilnější. Je velmi důležité, aby se všechny struktury nacházely v harmonickém spojení a aby byly vzájemně vyrovnány. Pokud se tak skutečně stane, pak je člověk vyrovnaný, tolerantní, klidný, snášenlivý, milující a dokáže projevit soucit. Pokud tomu tak však není, potom v mimovědomé formě života vždy jedna struktura extrémně převažuje. Tato forma lidského života je zkreslená a člověk se nemůže úplně spojit s prostorem, který mu dává energii. Uvedená forma života je cizorodým útvarem a prostor ji vyzývá k tomu, aby se vrátila na své místo: podobný proces probíhá v organizmu, jenž ovlivňuje a usměrňuje každou samostatnou buňku. Napravování bude probíhat do té doby, dokud se mimovědomá forma života nedostane do příslušné normy nebo se nezničí. Pokud k nápravě nedojde během života, pokračuje napravování v průběhu dalších životů.
Karmické informace vytváří běžné vědomí člověka pomocí myšlenek, emocí a nálad. Negativní myšlenky, emoce a nálady nejsou ničím jiným, než určitými balíčky programů. Tyto programy propojují příslušné struktury mimovědomé formy života, ale člověk si je z pravidla neuvědomuje. Tím se však podvědomí patologickým způsobem mění. Vytvořené programy se pak přenáší na děti a příbuzné a postupně se usazují v podvědomí jako určitá zátěž. Programy ovlivňují i lidi v okolí, pokud je s nimi člověk, který příslušné programy vytvořil, v nějakém kontaktu. Tyto programy vytvářejí určitá negativní napojení a myšlenkové obrazy, mohou ozářit prostor a předměty, které se pak mohou stát negativními zářiči.
Díky novým objevům kvantové fyziky a kvantové biologie se stále důrazněji dostává do popředí názor, že je to síla našich vlastních přesvědčení, která nám umožní stát se tím, kým věříme, že se staneme: od zdraví po nemoc, přes odolnost imunitního systému, hospodaření s hormony, vlastní léčivé síly až po schopnost být šťastnými.
Výzkumy dokonce ukazují, že svými přesvědčeními ovlivňujeme nejen svůj vlastní život, nýbrž také celé naše okolí. Prostřednictvím síly našich myšlenek a pocitů můžeme ve svém životě provést všechny změny, které si budeme přát.
S novým přístupem můžeme dokonce změnit i naši DNA, povzbudit vlastní léčebné schopnosti, vdechnout našemu životu štěstí, radost a dosáhnout všeho, co se nám zdá v rámci „zdravého rozumu“ nemožné.

3.12.2018 - 186

Energie srdce ovlivňuje hmotu kolem nás

Intenzivní energie, kterou naše srdce vysílá, může mít dostatečnou sílu, aby ovlivnila nejen naše tělo, ale také atomy hmoty. Ten, kdo už dávno opustil školní lavice a ani nečetl žádnou knihu o „nové fyzice“, má pravděpodobně stále ještě v hlavě starý mechanický model atomu: Existuje jádro, kolem kterého obíhají protony a elektrony. V tomto modelu jsou tedy pevné částice. Tato představa je ale již dávno překonaná. Mechanický obraz částic kroužících kolem sebe podobně jako malý sluneční systém byl díky novým poznatkům vědy změněn. Teď totiž víme, že se vůbec nejedná o částice, ale o koncentraci energie v různých zónách. Tyto pevné částice jsou složeny jen z vibrační energie. 
Atom nemá žádnou fyzickou strukturu. Tyto malé víry energie se nazývají kvarky nebo fotony.

Neexistuje žádná pevná hmota, existuje pouze energie.
Tato energie je tvořena elektrickým a magnetickým polem. Obraťme nyní pozornost k energii, kterou vysílá naše srdce. Energii atomu tvoří ta stejná silová pole, kterou vytváříme myšlenkami v našem mozku a pocity a přesvědčeními v našem srdci.
Elektrické pole má tedy schopnost změnit atom stejně jako magnetické pole. To znamená, že atomy mění své chování a tím mění i své hmotné projevy.
Teď už pomalu začínáme rozumět tomu, jak mocný klíč ke splnění přání držíme sami v ruce. Tímto způsobem se mohou uskutečnit ty „nejnemožnější“ věci. Pro náš rozum to mohou být pořád ještě „nevysvětlitelné zázraky“, ale pro vědu a duchovní vůdce tohoto světa to už dávno není žádnou záhadou.

4.12.2018 - 187

Jsme neustálými vysílači a příjemci

Prostřednictvím energie našeho srdce, naší DNA a energie našeho mozku reprezentované silou našich myšlenek vysíláme neustále, ať chceme nebo nechceme, navenek impulzy, které se setkávají s energií jiných lidí. Pokud se jejich energie nacházejí ve stejném rezonančním poli, nemohou dělat nic jiného, než s naší energií rezonovat. V opačném případě zůstanou naší energií nedotčeni. Současně jsme přirozeně také my přitahováni jejich energií, jestliže kmitá stejně jako ta naše. Jsme neustálými vysílači a přijímači. Díky tomuto spojení se všemi ostatními můžeme úplně nově zamíchat kartami svého života, protože tak získáváme možnost změnit všechno kolem nás. A je jedno, zda se chceme uzdravit, hledáme přátele nebo chceme do svého života přitáhnout hluboký milostný vztah či uspokojení prostřednictvím majetku. Protože jsme spojeni se všemi, přivede nás naše rezonanční pole, které v sobě vytváříme svými myšlenkami a svou vírou, k rezonančním polím jiných lidí. Jestliže cíleně použijeme tuto schopnost, o které většina lidí neví, otevírá se nám možnost přetvořit náš život podle naší vůle. Předpokladem ovšem je, že známe pravý obsah našich myšlenek a přesvědčení. Musíme se ale naučit vědomě je řídit, aniž bychom se nechali ovlivnit pochybnostmi nebo pocity méněcennosti. 
Podstatné pro výsledek je hluboké přesvědčení v nás. 
V našem životě se projevuje všechno to, čemu nejvíce věříme, na co nejvíce myslíme, a je jedno, zda se chceme uzdravit nebo dosáhnout výjimečných úspěchů. O čem jsme přesvědčeni, to se uskuteční. Pochopitelně se potvrzují i naše obavy, pokud jim v našich myšlenkách věnujeme energii. Ať se tedy jedná o naše strachy nebo nejhlubší touhy, vždy hledejme základ naší reality v příčinné síle našich myšlenek, která podle zákona rezonance přitahuje do našeho života stejnou měrou všechno, v co doufáme, i to, čeho se bojíme.

Jdi, a jak jsi uvěřil, tak se ti staň.
JEŽÍŠ KRISTUS

Čím více věříme, že jsme vydáni na pospas okolnostem, že jsme oběti, že všechno je náhoda a náš život je jen nepřehledný chaos, že nemůžeme ovlivnit své nemoci, tím více se posuneme právě směrem k tomuto úzkostnému životu. Současně v sobě cítíme prázdnotu a osamělost. Není tedy divu, když východisko z této samoty hledáme v tom, že si život zahlcujeme povrchními věcmi. Upínáme se na cíle, které nás nikdy nemohou učinit šťastnými, protože se nás dotýkají jen na povrchu. Dokud se budeme dál oddělovat od své vlastní tvůrčí síly a nebudeme se považovat za tvůrce vlastního vesmíru, bude k nám náš život opravdu přicházet jako proud nepřehledných a zdánlivě náhodných událostí. Prvotní příčina leží v nás. Nic na tomto světě nemůže existovat bez téhle příčinné energie.

5.12.2018 - 188

Kdykoliv můžete vystoupit ze světa, který jste si do té doby vytvořili.

Klíč leží nejprve v tom, že pochopíme, jakým způsobem jsme spojeni se vším kolem nás, a porozumíme tomu, jak můžeme vědomě změnit naše rezonanční pole, abychom přitáhli do života ty zkušenosti, které si přejeme. Od tohoto okamžiku se už nebudeme nepozorně oddávat jakýmkoliv negativním myšlenkám, protože budeme vědět, že tyto myšlenky vytvářejí rezonanční pole, jež se spojuje s ostatními a ovlivňuje náš život velmi špatně.
Když pochopíme, jakým způsobem jsme se vším propojeni, máme přístup k nejmocnější síle vesmíru.
Změníme – li vzorce našeho myšlení, našich starých přesvědčení a mínění o nás samých, nebudou už lidé a události, kteří s námi doposud v tomto negativním poli rezonovali, schopni s námi dále spolupůsobit, což znamená, že zmizí z našeho života. Stává se nám, že jsme klidně a přátelsky naladěni a stačí jediný člověk, který nás svou zlobou a nespokojeností strhne. Během několika sekund se najednou ocitneme v neuvěřitelně intenzivní hádce. Často potom nechápeme, jak jsme se do takové hádky vůbec mohli nechat tak rychle vtáhnout. Řešení je úplně jednoduché. Ocitli jsme se prostě v zajetí rezonančního pole jiného člověka a nechali se jím ovlivnit. To znamená, že naše vibrační energie se té jeho přizpůsobila. Ať už jsme to chtěli nebo nechtěli, byli jsme ovlivněni cizí energií. Když se na to ale podíváme trochu přesněji, zjistíme, že nám tyto energie vůbec nejsou cizí, protože pokud by v nás tato energie nebyla, nemohli bychom se jí nechat ovlivnit. Nerezonovali bychom s ní. Tyto zdánlivě cizí vibrace by nás ke kmitání vůbec nepřiměly. Často se však zdržujeme v rezonančních polích, která našim přáním naprosto odporují. Obklopujeme se lidmi, kteří nás svými pochybnostmi oslabují a přesvědčují nás o tom, že to, co si představujeme, nemůže nikdy fungovat. Není divu, že začneme pochybovat, když se ocitneme v rezonančním poli pochybovačů. 
Když zjistíme, že nám někdo nedělá dobře, nic nás nenutí s tímto člověkem zůstat a dál se vystavovat jeho destruktivní energii.
Náš rozum není nastaven na „zázraky“. Rozum nás většinou utvrzuje pouze v našich pocitech méněcennosti. Chceme – li se z toho dostat, je nutné najít si co nejrychleji nové, pozitivní rezonanční pole, abychom se stali většími a mohli dále růst.
Obklopte se lidmi, kteří vás motivují!
Často se ale obklopujeme lidmi, kteří nás blokují nebo nám brání v našem rozvoji. Možná vnímáte tento druh energie od našich rodičů, sourozenců, příbuzných, či známých. V takové energii se – i když na nás má negativní vliv! – cítíme často jako „doma“. Zůstaneme – li však vězet v tomto důvěrně známém negativním rezonančním poli, bude pro nás velmi těžké vytvořit nové rezonanční pole, které by nám umožnilo přitáhnout do našeho života pozitivní zkušenosti. Nejrychlejší způsob, jak se dostat do vysněného rezonančního pole, je podporovat druhé v jejich přáních. Čím více člověk dává, tím více dostává zpět. Protože stejné kvality se přitahují, budete najednou obklopeni lidmi, kteří budou zrcadlit vaši vnitřní štědrost a budou vás podporovat.

6.12.2018 - 189

Negativní rezonanční pole nás ruší v našem rozvoji

A naopak pozitivní rezonanční pole nás budou pozitivně ovlivňovat a přivádět k vibracím, které jsou pro náš rozvoj velmi potřebné. Je tedy samozřejmě vhodné využívat ve svůj prospěch taková rezonanční pole, která vás posunou kupředu ke splnění našich přání. Svět je vám otevřený. Byl vám vlastně vždycky otevřený. Musíte jen pootevřít dveře, aby energie mohla proudit i dovnitř k vám. Zbytek zařídí rezonanční pole a jen stačí, abyste byli otevření a připravení.
Náš mozek si ukládá vzpomínky na průběh určitých činností, i když jsme je my sami neprožili a neprováděli.
Za tuto speciální schopnost je zodpovědná speciální skupina neuronů v našem mozku. Byly pojmenovány jako „zrcadlové neurony“. Chceme – li zlepšit své schopnosti, potřebujeme jen intenzivně pozorovat druhé a získané poznatky zabudovat do světa svých zkušeností. Zrcadlové neurony nám pomohou dělat velmi rychlé pokroky. Někdy při pozorování dokonce úplně ztratíme odstup a jsme tělem a duší spojeni s danou činností. Také za to jsou zodpovědné tyto zrcadlové neurony. Když se například ztotožníme s nějakým sportovcem, začneme s ním rezonovat. Bez toho, že bychom si toho byli plně vědomi, jsme vztaženi do děje, jako bychom ho sami prožívali. Zrcadlové neurony nám tedy umožňují vcítit se do jiné osoby. Jsou zodpovědné za to, že hranice mezi námi a jinými osobami zmizí. Cítíme vnitřní soucit, nechuť či štěstí a tyto pocity můžeme pochopit a naplnit. Především ale získáme od těchto našich vzorů zkušenosti, jako bychom je sami prožili. Tento poznatek o zrcadlových neuronech přijali mnozí dnešní sportovci za vlastní. Nazývá se to „mentální trénink“. Ještě dlouho před tím, než samotný závod začne, procházejí si v myšlenkách všechny pohyby v průběhu závodu, až se jim stanou druhou přirozeností.
Musíme v sobě vybudit rezonanční pole „vítězství“.
Čím intenzivněji se nastavíme na vytoužený cíl, čím intenzivněji „výhru“ promyslíme a necháme ji probíhat před svým vnitřním zrakem, tím dokonaleji rozvineme rezonanční pole, které vysíláme a které druzí přijímají. Tak si přitáhneme do svého života lidi, kteří nám pomohou k dosažení našich cílů. Kromě toho se celé naše tělo připraví na vytouženou událost. Příklady osobností jako Gándhí, Buddha, Ježíš, Martin Luther King, Matka Tereza, Nelson Mandela či jiné vůdčí osobnosti byly a jsou tak důležité pro náš rozvoj, protože inspirují naše vědomí a posunují nás správným směrem. Chcete – li být bohatší, obklopte se lidmi, kteří už určitý majetek nashromáždili. Chcete – li mít šťastné a dlouho trvající partnerství, vyhledávejte blízkost párů, které spolu harmonicky a spokojeně žijí. Chcete – li vykonávat nějaké určité povolání, obklopte se lidmi, kteří toto povolání vykonávají. Nejenže se vaše vlastní vibrační energie posune žádaným směrem, ale vy díky zrcadlovým neuronům získáte nové, dosud neznámé zkušenosti.
Každá informace, každé sdělení a každá zpráva mají vliv na naši DNA a zanechávají stopy v celé naší buněčné struktuře.

7.12.2018 - 190

Změň se a změníš svět

Afirmace jsou pozitivně formulované věty, které si stále opakujeme jako mantru. Jsou to tvrzení posilující naše životní cíle, ale zároveň jsou mnohem více ovlivňující. S pomocí afirmací si nejrychlejším způsobem vytvoříme ideální rezonanční pole pro naše přání a cíleně přeprogramujeme náš mozek. Afirmace, na které velmi často myslíme nebo je vyslovujeme, putují do našeho podvědomí a mění naše celé základní nastavení. Rozum začíná rušit staré programy a zařazovat nové. Nahrazujeme tedy své doposud spíše negativní vzorce novými a pozitivními přesvědčeními.
Podle zákona rezonance je všechno, co vyhovuje vašemu novému přesvědčení, přitahováno do vašeho života.
Afirmace jsou velmi účinným prostředkem k tomu, jak se můžeme stále udržet v rezonanci se svými přáními. Podstatné je jen to, že se svými přáními identifikujeme a že se jimi zabýváme a udržujeme si tedy své rezonanční pole. Když si něco přejeme, je nejdůležitější naše přesvědčení. Když jsme o něčem přesvědčeni, vysílá naše srdce energii 5000x silněji než náš mozek a velmi usilovně pracuje na vytvoření rezonančního pole. Také naše DNA komunikuje se všemi kolem o tom, čemu v hloubi srdce věříme. Co se ale stane, když nejsme o splnění našeho přání úplně přesvědčeni? Vytváříme si představy a obrazy omezení a negace svého přání. Ale ani tyto obrazy nejsou nic jiného než tvůrčí proces. My vytváříme a projevujeme naše omezení. Přitahujeme si tyto nežádoucí věci do života. Vytváříme rezonanční pole pochybností a tím si vtahujeme neúspěch do života. 

8.12.2018 - 191

Kdo v zlaté struny, zahrát zná

Pythagoras učil, že tóny a hudba jsou uspořádány v rytmických sledech a tyto vibrace mají jedinečný vliv na udržení zdraví lidí i zvířat. Mluvil o „hudbě sfér“ a vyvinul učení harmonie popisující výměnu mezi naším světem a nebeskými tělesy ve vztahu k našemu tělu. Když slyšíme krásnou, povznášející hudbu, každá buňka v našem těle rozkvete do zářící krásy.
Čím harmoničtější a čistší je hudba, kterou posloucháme, tím větší kouzlo a půvab cítíme, když s ní rezonujeme.
Přesně vzato je lidské tělo srovnatelné s hudebním nástrojem. My máme právě tak ozvučné tělo, které se naladí na příslušnou frekvenci a podle ní mění svou podobu nebo své nastavení. Můžeme se velmi rychle zharmonizovat, když slyšíme příjemnou hudbu. Například tibetské mísy patří k těm hudebním nástrojům, které rychle zharmonizují celé naše tělo i duši.
Když člověk není v klidu nebo v souladu se sebou samým, když se přepíná a cítí se unavený a napjatý, stačí často jen pár minut poslechu tónů tibetské mísy, aby se dostal do rovnováhy. Úžasné na tom je, že se na tenhle nástroj nemusíte učit hrát. Položíme misku na plochu dlaně a dřevěnou paličkou jedeme po okraji, až miska začne vibrovat. Co na některé působí jako zázrak, není nic jiného, než že se dostaneme do rezonance se svatým řádem a harmonií. Veškeré disharmonie v našem těle se rozpustí a pomocí univerzální frekvence se uvedou do rezonance. V tomto úplném uvolnění se můžeme podívat na své staré vzorce a zranění a uvolnit je. Neexistuje nic, co na nás působí tak hluboce a co se nás tak silně dotýká, jako když vstoupíme do spojení s léčivými vibracemi. Použití zvuků a tónů je jednoduchá metoda, jak můžeme zvýšit vibrace našeho rezonančního pole.

Všechno závisí na způsobu myšlení. Z myšlení všechno pochází, určuje se a tvoří. Kdo špatně mluví nebo jedná, toho provází bolest.
BUDDHA

9.12.2018 - 192

Použijme při léčbě sílu našich myšlenek

Čím vyšší jsou vibrace v našem rezonančním systému, tím jasnější a pozitivnější je energie, kterou vysíláme. Čím výše kmitáme, tím menší je možnost, že se prosadí pochybnosti, smutek či beznaděj. Nejrychlejší způsob k vytvoření optimálního rezonančního pole je pochvala. Chvalte se! Existují v medicíně obory, které se stále více zabývají působením našich myšlenek a pocitů na naše vlastní léčivé schopnosti. Ty jsou ostatně nesmírně efektivní, jak ukazuje všeobecně známý placebo efekt.
Použijeme – li sílu svých myšlenek, jsme při léčbě v mnoha oblastech úspěšnější, než bychom byli pomocí chemických přípravků.
Chceme – li se opět uzdravit, nestačí jen přát si zdraví, ale je nutné posílit silou myšlenek celé naše tělo. To je ten pravý katalyzátor pro naše přání, uzdravit se. Podporujte se pozitivními myšlenkami. Potom odezní všechny sebedestrukční příkazy, které na vaše tělo do té doby působily. Všechny špatné vzorce myšlení z minulosti se rozpustí a budou nahrazeny novou zázračnou silou. Tímto způsobem se rychle můžete znovu uzdravit a také zůstat zdraví, protože své tělo budete stále zásobovat novou, čerstvou a zdraví podporující energií. Představte si naprosto vědomě, jaké to je, když už jste zdraví. Představte si svým vnitřním zrakem, jak skáčete, jezdíte na kole, hrajete si s míčem, tancujete, cvičíte, plavete nebo běháte. Vše, co vám dělá radost, si vymalujte v nejživějších barvách. To velmi posílí a urychlí vaše vlastní léčivé síly, neboť se přivedete do rezonance se zdravou skutečností.

Když něco nemáme, nevytvořili jsme si pro to, to správné rezonanční pole.

Člověk je zodpovědný nejen za to, 
co udělá, ale i za to, 
co neudělá.
LAO-C‘

Dokud v sobě nosíme hněv nebo vztek, nemůžeme se osvobodit od negativních vzorců a vět.
Prociťujte sílu a radost, která vychází z pozitivních formulací. Identifikujte se s nimi a uvidíte, jak se účinek negativních tvrzení stále více zeslabí a jak se poznenáhlu z vašeho života vytratí.

10.12.2018 - 193

Naše budoucnost z největší části pramení v naší minulosti

Neexistuje absolutní pravda. Existuje pouze subjektivní pravda. Každý z nás si bude tedy stejný zážitek pamatovat naprosto jinak. Napoleon Bonaparte jednou řekl: „Historie je lež, na které se shodla většina lidí.“ Také naše vlastní vzpomínky jsou založeny na subjektivním vnímání minulosti, na nichž jsme se v souladu se sebou samými, shodli. Nemusí odpovídat skutečné pravdě. Často byl průběh událostí zaznamenán pouze v naší představě. Vzpomínka se také změní, když zážitek stále znovu vyprávíme. Každým dnem získává trochu jiné zabarvení. Když o tom vyprávíme druhým, stává se krásnější a pestřejší. Přidáváme k tomu věty, které jsme údajně řekli, zapleteme do toho chytré argumenty nebo chování a stáváme se stále více malými hrdiny. Nebo naopak negativní věci, které se nám staly, malujeme v ještě drastičtějších barvách. S touto změněnou formou vzpomínek se dnes identifikujeme a rezonujeme s ní. Přijmeme ji a necháme, aby se stále více stávala naší vlastní pravdou. Toto – naprosto lidské – chování je nyní velmi důležité pro naši budoucnost. Když sledujeme náš život, naše výkony a kariéru, největší úspěchy a porážky, partnerské vztahy a vztahy k ostatním lidem, náš blahobyt či existenční nouzi, potom je to jako bychom se dívali na odraz našich přesvědčení, prostřednictvím kterých jsme toto všechno nechali v minulosti vzniknout. Zároveň už vytváříme nový obraz – podle toho, jak to minulé zhodnotíme a posoudíme.
Tím, že sledujeme naši minulost, měníme naši budoucnost.
Tento tvořivý proces bychom mohli samozřejmě provádět vědomě tak, že necháme minulost, aby se nově odehrála. Nebo jinak řečeno, tak, že ji v myšlenkách přetransformujeme. Mohli bychom se například úplně vědomě znovu rozpomenout na kladné stránky nějaké situace: Co jsme se z toho naučili? Jak silnými jsme se díky tomu stali? K jakým dalším krokům nás to vedlo? Mohli bychom dnes vést tento život, který vedeme, kdyby tenkrát proběhlo všechno jinak? Byli bychom dnes tak silní a odolní?
Prožité krize pro nás představují velký potenciál.
Musíme je jen správně posoudit, abychom nezůstali ponoření ve starých zraněních, ale využili potenciál, který se díky tomu v nás rozvinul.

11.12.2018 - 194

Jsme vědomí a nikoliv tělo

Naše vědomí určuje a vytváří naše fyzické tělo a zodpovídá za zdraví a všechny nemoci. Svůj zdravotní stav můžeme řešit na úrovni duchovní a energetické, ale pokud duchovní řešení zanedbáme, nezbývá nám, řešit svou zdravotní situaci často těžce a obtížně na úrovni fyzické.
Kvantová fyzika popisuje živý organismus jako energetické pole, přičemž se potvrdila prastará teorie o energetickém těle člověka. Toto pulzující energetické tělo řídí všechny biochemické a bioelektrické děje v našem organismu a je jen třeba tuto energii uvést do harmonie. Mysl a tělo jsou ve skutečnosti jeden celek. Tělo ovlivňuje mysl a mysl ovlivňuje tělo. Naše myšlenky jsou stejně skutečné jako naše fyzické příznaky. Pokud je duše v jednotě s tělem, pak je naše tělo inteligentní a naše myšlenky jsou fyzické. Nebo můžeme říci, že mysl je odrazem těla a tělo je odrazem mysli.
Myslíme a cítíme, jsme schopni si pamatovat a rozhodovat se. Jsme tedy vědomí, a nikoli tělo. Naše tělo je jen fyzickým výrazem našeho vědomí a je jeho zrcadlením. Ukazuje na venek, jak uvnitř myslíme, cítíme, zkrátka jací jsme doopravdy a bez přetvářky. Vědomí nezná žádné choroby ani problémy, je zdravé, a jakmile si tuto skutečnost uvědomíme, jsme silní, protože pak může námi bez překážek proudit životní síla. Člověk je duchovní bytost osvobozená od chorob, stáří a smrti. Skutečnost, že jsme se narodili, že onemocníme, zestárneme a nakonec zemřeme, s tímto nemá nic společného, protože to nezasahuje naše skutečné Já, ale jen naše tělo. To, že si toto vše neuvědomujeme, nás uzavírá do vytvořené pasti těmi, kteří chtějí, abychom zůstali uzavřeni v kleci nevědomí. Naší povinností je udržovat svá těla v dobrém stavu a našim stvořitelským příkazem je, abychom zůstali zdraví, šťastní a žili plným životem a abychom zůstali mladí, i když zestárneme. Za tímto účelem musíme sjednotit všechny naše myšlenky, city, řeč a jednání a dát je do souladu se vším okolo. Naše tělo je vždy projevem, nikoli příčinou. I takzvané choroby stáří jsou jen informací o nevyřešených úkolech našeho života.
Často jsme svědky toho, že lidé, kteří po celý život churavěli, ve stáří najednou netrpí žádnou chorobou, dokonce někdy přímo rozkvetou. Choroba a utrpení jsou následky zneužití svobody. Když už tělo není nástrojem, který by bylo možno použít, musí ho duše opustit bez ohledu na to, zda jsme splnili svůj karmický úkol, či nikoli. Duše potom pokračuje ve svém bytí na jiné úrovni. Pravou příčinou nemoci a utrpení je vždy myšlení, a to nesprávné myšlení.

12.12.2018 - 195

Poslouchejte svoji duši, ne své ego

Využijte léčebnou sílu vaší duše. Veškeré životní okolnosti jsou odrazem naší podstaty a my je můžeme změnit pouze tím, že změníme sami sebe. Ne nadarmo se říká, že ten, kdo trvale neposlouchá, co nelze přeslechnout, a přehlíží, co se nedá přehlédnout, se pak nemůže divit, když ho jednoho dne sluch a zrak opustí, protože nepracuje-li někdo sám na sobě, bude pracováno na něm. Ego a duše mají rozdílná přání. Ego chce pohodlí, moc, přepych okázalost, naopak duše chce vývoj, skromnost, pokoru a toleranci. Je to jen mé rozhodnutí, komu a čemu budu naslouchat. Neposlechnu-li své pravé Já, svého léčitele v sobě, tak mi pošle poselství v podobě osudu a použije k tomu řeč nepříjemných symptomů - bolest, depresi, nemoc a smutek.

13.12.2018 - 196

Naše tělo k nám hovoří

Nikdy se nevydávalo tolik peněz na udržení nebo dokonce navrácení zdraví. Každý nemocný by měl být vlastně za těchto okolností pouhou výjimkou. Všichni, ale víme, že tomu tak není. Lidé ještě nikdy nebyli tolik nemocní jako dnes. Jak se dá tento rozpor vysvětlit? Především tím, že jsme až do dnešní doby nevěnovali pozornost tomu, co vlastně nemoc je. Nemoci sice existují stejně dlouho jako lidstvo samo, ale většina lidí na chorobu pohlíží jako na ránu osudu, rozmar přírody nebo prostě na náhodu, která člověka postihne, zatímco druhého stejnou náhodou ušetří. Především pak považují nemoc za poruchu, kterou je třeba co nejrychleji odstranit, aby mohli žít dál stejně nesprávně jako dosud.
Vnitřním smyslem nemoci ale je, abychom se vzpamatovali, a právě k tomu nás může přimět bolest a onemocnění. Naše tělo, tak prostřednictvím nemoci vyžaduje, abychom naslouchali hlasu rozumu a změnili to, jací jsme, a to co nejrychleji. Dříve, než bude pozdě. Skutečné vyléčení tedy nespočívá v potlačení příznaků, nýbrž v pochopení a znovuobnovení naší narušené duševní a fyzické harmonie. K tomu přirozeně nestačí nasadit pilulky a injekce, a to ani v případě, že jde o homeopatické prostředky. Záleží jen na tom, abychom pochopili, co nám chce naše tělo říci a samozřejmě také na tom, abychom ho poslechli. Může to být nepohodlné, ale je to jediná cesta ke skutečnému a úplnému uzdravení těla i duše.   

14.12.2018 - 197

Naše tělo k nám hovoří

Nikdy se nevydávalo tolik peněz na udržení nebo dokonce navrácení zdraví. Každý nemocný by měl být vlastně za těchto okolností pouhou výjimkou. Všichni, ale víme, že tomu tak není. Lidé ještě nikdy nebyli tolik nemocní jako dnes. Jak se dá tento rozpor vysvětlit? Především tím, že jsme až do dnešní doby nevěnovali pozornost tomu, co vlastně nemoc je. Nemoci sice existují stejně dlouho jako lidstvo samo, ale většina lidí na chorobu pohlíží jako na ránu osudu, rozmar přírody nebo prostě na náhodu, která člověka postihne, zatímco druhého stejnou náhodou ušetří. Především pak považují nemoc za poruchu, kterou je třeba co nejrychleji odstranit, aby mohli žít dál stejně nesprávně jako dosud.
Vnitřním smyslem nemoci ale je, abychom se vzpamatovali, a právě k tomu nás může přimět bolest a onemocnění. Naše tělo, tak prostřednictvím nemoci vyžaduje, abychom naslouchali hlasu rozumu a změnili to, jací jsme, a to co nejrychleji. Dříve, než bude pozdě. Skutečné vyléčení tedy nespočívá v potlačení příznaků, nýbrž v pochopení a znovuobnovení naší narušené duševní a fyzické harmonie. K tomu přirozeně nestačí nasadit pilulky a injekce, a to ani v případě, že jde o homeopatické prostředky. Záleží jen na tom, abychom pochopili, co nám chce naše tělo říci a samozřejmě také na tom, abychom ho poslechli. Může to být nepohodlné, ale je to jediná cesta ke skutečnému a úplnému uzdravení těla i duše.

15.12.2018 - 198

Být zdraví znamená být v harmonii

Uzdravíme se teprve tehdy, když spojíme tři přirozenosti člověka, které v sobě všichni nosíme. Stránku spirituální, emocionální a fyzickou musíme spojit v harmonickou jednotu a v této jednotě jednat v souladu se vším okolo nás.
A co vlastně znamená být zdravý? Být zdravý znamená být v harmonii, nic nepotlačovat, neskrývat, nezastírat, ale stát plně za sebou samým. Člověk musí dávat pozor, aby žil skutečně podle toho, jaký je, a ne podle toho co chtějí druzí, či podle různých, cizích vzorů, programů a rolí. Tím, že je rozpoznáme, máme šanci je odstranit a pak žít v harmonii sami se sebou a se svým životem. Harmonie na frekvenční, energetické a fyzické úrovni je nejdůležitějším předpokladem pro tělesné a duševní zdraví a ten kdo nežije podle skutečnosti a pravdy, nebude v harmonii nikdy žít. Být zdravý znamená být k sobě pravdivý a ten kdo podvádí a obelhává sám sebe, bude žít vždy v disharmonii. Kdo si ujasnil svou situaci a chová se tak, jak to odpovídá jeho vlastnímu Já a podle svého momentálního bytí, pak jde za zdravím, harmonií, láskou a smyslem života.

16.12.2018 - 199

Kdo skutečně miluje, může jen stěží onemocnět

Klíč k radosti ze života není mládí, protože mládí je zároveň nedostatkem zkušeností. Skutečným klíčem k radosti ze života je vitalita, a ta není vázaná jen na určitý věk, protože se dá vybudovat, udržovat a zvyšovat. Největší léčivá síla, kterou nám život poskytuje, je láska a kdo skutečně miluje, může jen stěží onemocnět, protože láska je nejčistší a nejozdravnější energie, jaká existuje. V životě toho, kdo je naplněn touto energií, není místo pro nemoci. Opravdu mohu milovat však teprve tehdy, pokud jsem se naučil milovat své vlastní Já. Láska ke mně, a tím i ve mně, musí být schopná proudit bez překážek, bez jakéhokoli „kdyby“, nebo „ale“. Musí proudit doopravdy z celého srdce a z celé duše. Mohu milovat až tehdy, když jsem našel lásku k sobě a cítím se být „hoden“ ji přijmout. Teprve ten, kdo sám sebe přijme a miluje, může svou lásku zaměřit i na jiné. Jeho láska může proudit bez překážek a bez toho, že by potřeboval nebo chtěl druhého vlastnit. Milovat znamená dávat, a to dávat se cele. Láska k sobě je mostem k pravému štěstí. Milovat jiného člověka znamená přivést ho k sobě, přivést ho k životu, podporovat jeho růst, pomoci mu, aby se našel a byl plně sám sebou. Tím, že láskyplně přijmu sám sebe a celý svět, může život v mém nitru zase volně proudit, protože jsem se opět spojil se svým pravým bytím.
Život je stejně jako naše tělo jen naším zrcadlem a je výrazem toho, jací jsme. Tělo a životní okolnosti nám vždy ukazují jen to, jak dalece žijeme v harmonii se svým „Já“ a do jaké míry jsme sami sebou. Žijeme-li tady a teď, celým srdcem, vším, co jsme, v nekonečné důvěře, naplnění láskou, vášní a radostí, pak můžeme žít věčně. Pak se budeme stále měnit, transformovat a nepřetržitě obnovovat v každém okamžiku. Smysluplně žít znamená dozrávat, stále více se přibližovat svému vlastnímu nesmrtelnému „Já“ tak, abychom byli schopni v každém okamžiku být schopni odložit své staré „Já“ a narodit se znovu jako nové, probuzené a osvícené „Já“.

17.12.2018 - 200

Vládněte svému vesmíru moudře

Každý z nás je pánem obrovského vesmíru, vesmíru svého těla. Každé tělo má přibližně sto bilionů buněk. Každá buňka je galaxie sama pro sebe, skládající se z nesčetných atomů, každý atom se podobá sluneční soustavě se sluncem uprostřed (atomovým jádrem) a planetami z protonů, elektronů a neutronů a vy jste jediní myslitelé v této obrovské říši. Jakoukoli vaši myšlenku předává vědomí okamžitě každé jednotlivé buňce a rozhoduje tak o vašem o zdraví a o nemoci vašeho těla. Snažte se, abyste v obrovské říši a vesmíru vašeho těla vládli jako moudří panovníci!

18.12.2018 - 201

Převezměte zodpovědnost za své zdraví

Můžeme být zahlceni jedovatými zplodinami ze životního prostředí, nebo také v důsledku únavy, špatného krevního oběhu, zácpy, užívání drog, alkoholu, kouření či nesprávného stravování. Ve tkáních pak nemůže s rostoucí intoxikací docházet k řádnému okysličování. Jakmile k němu nedochází, chybí nám energie. Unavené tělo pokračuje dál po sestupné spirále a degeneruje. Po letech neustálého opotřebovávání je nesmírně důležité se regenerovat, abychom si tak udrželi zdraví a předešli nemocem. Musíme průběžně okysličovat a detoxikovat naše tělo při pozitivním způsobu uvažování. Tento přístup k životu nám umožní převzít zodpovědnost za své zdraví a naučí nás pečovat o sebe v souladu s přírodou. Pokud se naučíme naslouchat sobě a svému tělu, už vůbec nemusíme chodit k lékařům.

19.12.2018 - 202

Nocebo efekt

Důležité poučení, které bychom měli vzít na zřetel je, že musíme přistupovat ke všem informacím a zprávám, které dostáváme velmi obezřetně. 
Špatné zprávy, pokud jim dáme prostor, mohou být po naše zdraví, radost ze života a duševní pohodu v dlouhodobém měřítku velmi nebezpečné. Říkáme tomu síla „nocebo“ (anglicky no = ne placebo). Nocebo je záporný tvar známějšího výrazu placebo a funguje podobně jako prokletí voodo.

Při výzkumu se účinky farmaceutických drog měří s účinky inertních pilulek zvaných placebo. Zkoumá se, zda má droga v porovnání s placebem větší účinky. Na testech je však zajímavé, že placebo má samo o sobě pozitivní účinky. Jak je to možné? Takto podávané pilulky neobsahují žádné účinné látky, které by měly mít sebemenší léčivé účinky, a které by měly mít ozdravný vliv na zdravotní problém. A přesto má placebo nezanedbatelný, pozitivní vliv na pacienty. Bylo naměřeno ve skupině užívající placebo zlepšení jejich zdravotního stavu něco mezi 20 až 50%. Klíčovým faktem bylo, že nikdo z testovaných nevěděl, že užívá placebo, ale myslel si, že užívá drogu. Pozitivním výsledkem placebo efektu je psychologická síla naděje.

Věta: Máte rakovinu, může působit jako kletba a vy můžete onemocnět, i když jste doposud byli zcela zdraví a zase naopak řada velmi těžce nemocných se úplně vyléčila, když jim bylo řečeno, že jsou zdraví a nic jim nechybí.

20.12.2018 - 203

Otevřete oči

Komerční společnost nemá zájem na tom, aby naše populace byla zdravá. Chce prodávat, léčit, operovat, ozařovat. Jezte, pijte, spotřebovávejte a buďte nemocní. To se po vás žádá. Vše je jeden velký obchod. Žádná osvěta, prevence, žádné výživové a výchovné programy, minimální podpora ekologii. Čistá voda, vzduch, biopotraviny totiž přináší zdraví. Buďte nemocní a jako onkologičtí pacienti vyděláte zdravotnické loby několik milionů korun a dostanete jistě od archontích tvůrců naší reality pochvalu za splněný úkol.

Ne! Otevřete konečně oči a zjistěte, kam až jste byli dovedeni nenasytnými, tržními zájmy farmaceutické loby a protilidskou agendou Archontů. Zastavte se a zjistěte rozsah škod na svém zdraví a na své duši. Začněte měnit své stravovací a životní návyky. Změňte pozitivně sebe i své okolí a pomožte sobě i všem těm, kteří se již vydali na cestu zdraví a světla poznání, postupně změnit náš svět.

Skupina Chimera – 2. část

Skupina Chimera uctívá Černé Slunce, které je jejich symbolem. Vůdci skupiny Chimera jsou ochránci elektromagnetické nulové zóny. Skupina Chimera měla svoji vlastní síť podzemních základen, dokud nebyly nedávno vyčištěny Hnutím Odporu. Tyto základny byly propojeny vysokorychlostním vlakovým systémem. Pro objasnění situace, až do nedávna tu byly tři podzemní vlakové systémy: jeden spojující hluboké podzemní armádní základny Negativní Armády, jeden spojující základny Chimery a jeden spojující základny Hnutí Odporu. Existence podzemního vlakového systému Negativní Armády byla prozrazena povrchové populaci dokumentem RAND.

V současné době je plně v provozu pouze podzemní vlakový systém Hnutí Odporu. Skupina Chimera je především přítomna v nejvrchnějších podzemních sekcích povrchových armádních základen, blíže než 100 stop (30 metrů) k povrchu. Jejich hlavní současné pevnosti, skrze které kontrolují povrch planety, jsou:

*Borgo Snato Spirito, Řím, Itálie *Aviano NATO základna, Itálie *Jistá utajená lokace, Centrální Evropa *Jiná utajená lokace, Centrální Evropa *Ramstein NATO základna, Německo *Fairford RAF základna, Spojené Království *Montauk, New York *Wright-Patterson AFB, OH *Sandia/ Los Alamos, NM *White Sands/ Oblast 6413, UT *Nellis AFB/ Oblast 51, NV *Edwards AFB, CA

Každá z těchto lokací má svoji vlastní strangeletovou bombu na svém území. Tyto strangeletové bomby, jsou velmi nebezpečné a jsou hlavním důvodem, proč Pozitivní Armáda ještě neudělala svůj krok směrem k Události: Lokace blízko vstupnímu/výstupnímu bodu základny Montauk je Cold Spring Harbor, genetická laboratoř, kde podle některých nepotvrzených zdrojů Chimera produkuje klony vrchních členů Kabaly. Galaktické Konfederační síly stále toto zařízení monitorují a klonovací program ukončí, jakmile pro to bude situace připravena:

Skupina Chimera se nabourala do globálního finančního systému a převzala jej z rukou centrálních bankéřů skrze software PROMIS a skrze vysokorychlostní obchodní programy. Hnutí Odporu a Organizace (jako jeho předchůdce) si již nějakou dobu byly těchto programů vědomi a byly schopni z černých fondů Kabaly odčerpat okolo 70 bilionů dolarů. Tyto peníze budou lidstvu vráceny zpět po Resetu.

Skupina Chimera nesmí být zaměňována s Odtrženou civilizací. Odtržená civilizace má původ v Nacistickém okultním vesmírném programu a vyvinula se do vojenskorůmyslového komplexu s mnohými černými projekty, zatímco skupina Chimera je řídící silou za odtrženou civilizací a manipuluje ji k tomu, aby pomáhala v udržení karanténního statutu planety Země. Demarkační čára mezi skupinou Chimera a Odtrženou civilizací je nazývána fázovou hranicí, a o té zatím nemůže být zveřejněno nic více. V tomto smyslu jsou Událost a Průlom nazývány přechodem fáze. Síly Světla vyvinuly protokol (přesný postup krok za krokem), pro poražení skupiny Chimera, a tento protokol je postupně realizován.

21.12.2018 - 203

Udělej, co chceš a pak zaplať

Je třeba udělat mnoho změn, ale nikdo vás nebude k ničemu nutit, můžete dál setrvávat v tom starém a nemocném těle nebo se začít pomalu stěhovat do příbytku nového, čistého, plného radosti a optimismu. Záleží jen a pouze na vás. Nikdo vás nebude kontrolovat, zda děláte změn hodně nebo málo, jestli je zavádíte do vašeho života rychle či pomalu. Je to pouze váš problém, vaše tělo, vaše duše a vaše zodpovědnost za sebe sama.
Jedno španělské přísloví k tomu příznačně říká: "Udělej, co chceš a pak zaplať" a tak je to i s vaším zdravím. Platí to v negativním ale i pozitivním slova smyslu. Jsme součástí přírody a v přírodě platí spravedlivě pro všechny stejné zákonitosti. Platí, že vše co uděláte, vyslovíte, jak myslíte a jak žijete, se promítne do vaší mysli, duše a těla. Každá maličkost ovlivní váš příští zítřek. Naše těla i duše jsou pouze vektory a výslednicemi toho co jíme a pijeme, co říkáme, jak myslíme, pracujeme, trávíme svůj volný čas a s kým se stýkáme.

22.12.2018 - 204

Rozhodněte se a začněte

Tvé tělo ovládá duch. "Musíš znát, abys mohl chtít." Chceš-li být zdravý, musíš se nejdříve naučit znát, teprve potom tvůj duch a tvoje vůle přemění tvé vědomosti ve skutek. Informace vám poslouží jako důležitý urychlovač pozitivních změn.
Seriózní informace o nevyhnutelnosti průběžné a pravidelné detoxikace vám poslouží k tomu, abyste se pro ni rozhodli pevně a neodvolatelně. Zároveň vám pomohou zvládnout úskalí procesu, při kterém se může váš zdravotní stav vinou detoxikačních krizí i dočasně zhoršit. Musíte přijmout fakt, že se ke svému zářivému zdraví budete muset přebrodit svou detoxikační bažinou.
Na své cestě za zdravím použijte informace nezatížené komerčními zájmy a ty, které jsou prověřené dlouhými věky a jsou od autorit, které svým životem prokázali svůj humanní přístup k životu i jaké hodnoty vyznávají. Nepodlehněte a nevěřte líbivým slovům v tržním obalu a manipulativním lžím některých mediků či alternativců.
Pouze věřit znamená nevědět. „Víra je pták, který zpívá, když noc je ještě tmavá.“ 
... říká indický mudrc R. Tagore

23.12.2018 - 205

Grag Braden: Rozpouštění rakovinového nádoru pomocí emoční energie

Grag Braden je léčitel, spisovatel celé řady úspěšných knih a mezinárodně uznávaný průkopník propojování vědeckých názorů s duchovním přístupem. Jeho dílo, které bylo přeloženo do 17 jazyků a bylo vydáno v 33 zemích světa, nám dokazuje, že klíč k naší budoucnosti spočívá v moudrosti naší minulosti. 
Když prožíváme v našem srdci nejrůznější pocity, vytváříme tím různé elektrické a magnetické vlny, které přesahují naše těla daleko do okolí (mnoho kilometrů) a pokud se propojí několik srdcí, vznikne silná energie, která je schopná měnit hmotu a okolnosti kolem nás a pokud se propojí mnoho srdcí, vytvoří se tak mocná energie, že může změnit celý svět. Nezasvěcení a nevědomí to mohou vnímat jako zázrak, ale jen do té doby než objeví za tímto procesem normální zákonitosti, které vědě unikaly nebo které nechtěla vidět. Jakmile věda příjme tyto skutečnosti, změní se nepochopitelný zázrak na běžnou biologickou technologii.
Filmová ukázka, na kterou se můžete podívat, byla natočena v nemedicínské nemocnici v Pekingu a ukazuje ženu, které byl diagnostikován rakovinový nádor v močové trubici o šířce 7 až 8 cm. O jejím zdravotním stavu západní doktoři prohlásili, že je nevyléčitelný a dále jí řekli, že jí nemohou už nijak pomoci. Ta žena odešla na kliniku v Číně, kde používají starodávné poznatky o frekvenční léčbě i novodobé informace z kvantové fyziky, aby se zde léčila. Na videu uvidíte, jak tři praktikující lidé se sjednocují ve svých srdcích a společně s pacientkou působí emočně na nádor a vytváří silný pocit, jakoby žena už byla vyléčená. Prostřednictvím sona a ultrazvuku můžete sami vidět, jak se nádor postupně zmenšuje, až je nakonec celý rozpuštěn. Nádor zmizí během pouhých tří minut. 
Za osm roků toto léčitelské centrum vyléčilo tímto způsobem více jak 180 případů různých chorob. Věda by zatím musela tuto léčbu považovat za zázrak, protože nezná jazyk, kterým by hovořila k tomuto energetickému poli, jelikož nezná pojem celistvosti a vzájemné propojenosti. Jakmile to moderní medicína bude chtít pochopit, stane se tento zázrak běžným lékařským postupem. 
Naše emoce a pocity mají obrovský vliv jednak na naše tělo, ale i na naše okolí. A to je přesně to, co naši zotročitelé nechtějí, abychom věděli, protože my lidé a celé lidstvo máme velikou vnitřní moc a díky našemu společnému kolektivnímu vědomí, lidským emocím a víře můžeme změnit celý fyzický svět.

Video ZDE.

Vážení přátelé, zákazníci...

Dovolujeme si Vám za celý tým BezLéků.cz poděkovat za Vaši přízeň v roce 2018. Je pro nás důležité, aby byl náš svět v harmonii a aby byl přátelským, klidným místem plným lásky, štěstí a naděje. A to je možné jen díky Vám. Proto Vám přejeme do roku 2019 mnoho příjemných zážitků se svými blízkými, ta nejlepší rozhodnutí přinášející mnoho spokojenosti a pohody a harmonické prožití nadcházejících dní plné nezapomenutelných okamžiků. V neposlední řadě samozřejmě také pevné zdraví, ke kterému Vám rádi dopomáháme. Každý krok i myšlenka je velmi důležitá. Proto Vám ještě jednou děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se i v roce budoucím na mnoho příjemných chvil, stejně tak jako na zdraví i duši prospěšné zkušenosti díky naší vzájemné spolupráci.

Váš oddaný tým

BezLéků.cz

Přidat komentář

Přehled komentářů